цементийн үйлдвэрт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийх